Haikuaren bidezidorretan – Por el sendero de los Haikus

Muy interesante artículo sobre los haikus. Escrito en euskera, lo paso pro el traductor neuronal para que pueda disfrutarlo quien no habla euskera.


Haikuaren bidezidorretan

JOANNES JAUREGI

Literatura forma laburrak aparretan dabiltzan honetan, haikuen poesia mikroipuinen eta bestelako genero laburren zaku berean sartzen dute askok. Zabalkundea gorabehera, ordea, haikuak badauka sakontasun diferente eta esplikaezin bat.
Jatorriz Japoniakoa izan arren, aspaldi gainditu zuen haikuak Ekialde Urruneko poesia moldearen kutsua.

Teknologia berri esaten zaien horiek dagoeneko berritik gutxi duten bezalaxe, haikuak aspaldietan erantzi zuen Ekialde Urruneko poesia molde arrotzaren kutsua. Mundu osoak beretu, barreiatu eta egokitu du, eta euskal idazle batzuk ere haikulari edo haijin aipagarriak dira. Euskaltzaindiaren hiztegiak jasoa dauka haiku hitza, eta honela definitzen du: «Jatorriz Japoniakoa den olerki mota, 5, 7 eta 5 silabako hiru lerroz osatua dena». Metrika kontu horiek, ordea, ez dira erabat zurrunak haikuetan: bertso lerroak neurriz malgutzera jotzen da usu (batik bat japonieraz besteko hizkuntzetan), eta, bestalde, Vicente Haya adituak esana da haiku klasikoen erdiak baino gehiago ez direla egokitzen 5-7-5 eskeman. Ematen du metrika hori bereizgarritzat hartzea gehiago dela Mendebaldeak haikua bere egiteko ezarritako zigilua, ezen ez berezko tradizioaren konbentzio orokor eta natural bat. Haikua munduan barrena zabaltzen hasiz geroztik, Mendebaldeak eskuarki haren alde formalari baino ez dio erreparatu, beste hamaika ñabardurari gabe. Badirudi haikua kasik ahapaldiaren gradura beheititu dela hedatu ahala, akaso hedaduraren beraren trukean.

Baina metrika hutsa baino gehiago da haikua. Zer, ordea? Definizio zehatz eta trinkoek eskapo egiten dute beti, haikuak berak atzitu nahi duen zer poetiko harrapaezin horrek bezalaxe (maiz pintura inpresionistarekin konparatzen da, adibidez). Urtaroen igaroa eta mundu naturalaren detaile xumeak imajinatu ohi dira haikuaren iruditerian; naturaren objektu hutsak beren biluzean atzitzen ditu poemak, istant poetiko iheskorraren xerka eta poetaren ni-a ezabatu nahirik. Lotura estua du, preseski, zen pentsamenduarekin eta Ekialdeko beste hainbat filosofia korronterekin. Alde espiritual eta iheskor horri dagokionez, Kenneth Yasuda ikerlariak esan zuen Mendebaldeak lanak izaten dituela haikuaren iruditeria bat-batekoa eta konkretua harrapatzen: «Beharbada [mendebaldarrek] kritikatzen duten viktorianismoaren beraren arrasto gisa, poemek nolabaiteko interpretazio esplizitu bat behar dutela iruditzen zaio ez bakarrik irakurleari, baita poetari ere».

Abangoardiaren interesa

Arrasto guztien arabera, aurreneko haijin mendebaldarra Hendrik Doeff izan zen (1777-1835), Japoniarekiko salerosketan aritzen zen merkatari holandar bat. Han bizi izan zen 1803tik 1817ra, Nagasaki badiako Dejima uharte artifizialean, Herbehereek bertan zuten merkataritza postuko buru (mendebaldarrak uharte artifizialean geratzen ziren, oro har ez baitzieten permititzen Japoniako lurrak zapaltzen). Doeffek interes handia izan zuen Japoniako kulturan eta hizkuntzan, eta, nederlandera-japoniera hiztegi bat osatzeaz gainera, pare bat haiku behintzat argitaratu zituen, japonieraz. «Utzi zure beso/ tximista bezain azkarrak/ biderako kuxintzat». Poema hori eskribitu zuen behin batez tofua abaila bizian mozten ari zen neska bat ikusi zuenean. Nolanahi ere den, Doeff salbuespentzat jo daiteke, haikua ez baitzen munduan zabaltzen hasi XX. mende ingurura arte, noiz ere abangoardia artistikoekin lotutako hainbat poetari interesa piztu baitzitzaien haikuaren formari eta forma horrek ematen zituen aukerei buruz. Iragan mendean haikua landu zuten poeta (ez-japoniar) ezagunenen artean daude, besteak beste, Rainer Maria Rilke, Federico García Lorca, Paul Claudel, Octavio Paz, Beat belaunaldiko Allen Ginsberg eta Jack Kerouac, bai eta Rabindranath Tagore ere, besteak beste. Arabieraz, berriz, berriki kaleratu zen lehen haiku sorta, 2010. urtean.

Haikulariez mintzo, ordea, dudarik gabe Matsuo Basho haijin japoniarra (1644-1694) da haikuen maisurik entzutetsuena. «Adar ihartuan/ Belea pausatu da;/ udazken arrats». Bashoren poemarik ospetsuenetako bat da hori, Ibon Uribarrik japonieratik zuzenean ekarria (5-7-5 eskeman ekarri ere) Senez aldizkariaren 2007ko alerako. Bashorekin heldu zen haikua garapen formal betera; haren oinarrian dago hakai no renga izeneko olerki forma luzea, zenbait poetak tartekatu ohi zituzten ahapaldiz osatua. Hakai horien lehen ahapaldia, hokku izenekoa, beregain agertzen hasi zen Bashoren garaian, eta hortik dator egun haiku esaten dioguna. Formaz gain, Bashori aitortzen zaio ezen ordu arte ikusi gabeko sotiltasuna, elegantzia eta sakontasun emozionala eman zizkiola haikuari.

Bashoren lanen artetik euskaratua dago, Uribarrik itzulitako sortatxoa ez ezik, baita haren maisulantzat jotzen dena ere: Okuko bidezidorra, Igela argitaletxean aterea 1990eko Lau bidaia liburuan, Joseba Urteagaren zeharkako itzulpenean. Okuko bidezidorra idazlana haibun bat da, hau da, bidaia egunkari bat haikuz tartekatua, itxuraz sinplea baina ezinago sotila, eta fintasun gozo eta liriko batez uztartzen dituena hitz laua eta neurtua. Kenji Miyazawa XX. mendeko poeta japoniarrak esan omen zuen lan horrek Japoniaren arima bera harrapatzen zuela, Japoniak berak idatzia balitz bezala. Okuko bidezidorra izenburuan bertan badago hitz joko bat oku hitzarekin, eta igual horixe izango da haikuaren definiziorik zehatzena. Uribarrik esplikatzen duenez, «Oku-ra, hots, barnealdera, hau da, ipar-mendebaldera daraman bidezidorra [da], edo barnealdera, hau da, norberarengana daraman bidezidorra». Hona hemen bidezidor horren pasabide bat:

«Udazkeneko ilargia?

Promes eta zin hautsiak,

Ipar aldakorra».


Por los caminos del Haiku

En las formas literarias breves, muchos meten la poesía de los haikus en el mismo saco que los microcuentos y otros géneros cortos. Sin embargo, a pesar de la difusión, el haiku tiene una profundidad diferente e inexplicable.
A pesar de ser originario de Japón, el haiku superó hace tiempo el tono poético del Extremo Oriente.

Al igual que las llamadas nuevas tecnologías ya son pocas de las nuevas, el haiku se despojó hace tiempo de la forma poética propia del Extremo Oriente. El mundo entero lo ha asimilado, dispersado y adaptado, y algunos escritores vascos también son destacados haikularis o haijines. El diccionario de Euskaltzaindia recoge la palabra haiku y la define como «tipo de poema originario de Japón, compuesto por tres líneas de 5, 7 y 5 sílabas». Sin embargo, estas cuestiones de métrica no son del todo rígidas en los haikus: se tiende a flexibilizar moderadamente las líneas de verso (sobre todo en lenguas distintas al japonés) y, por otra parte, el experto Vicente Haya ha dicho que más de la mitad de los haikus clásicos no encajan en el esquema 5-7-5. Esta métrica parece caracterizarse más por el sello establecido por Occidente para hacer suyo el haiku que por una convención general y natural de la tradición propia. Desde que el Haiku comenzó a extenderse por el mundo, Occidente no se ha fijado generalmente más que en su lado formal, sin otros muchos matices. El haiku parece haber descendido casi al grado de la estrofa a medida que se extiende, quizá a pesar de la extensión misma.

Pero el haiku es más que pura métrica. Pero ¿qué? Las definiciones precisas y compactas siempre escamotean, como ese poético inalcanzable que el propio haiku quiere captar (a menudo se le compara con la pintura impresionista, por ejemplo). El paso de las estaciones y los sencillos detalles del mundo natural se inscriben en el imaginario del haikú; el puro objeto de la naturaleza capta los poemas en su desnudo, tratando de borrar el yo del poeta y la aspiración del fugitivo instante poético. Está estrechamente relacionado con el pensamiento zen y con otras corrientes filosóficas de Oriente. En cuanto a esta parte espiritual y evasiva, el investigador Kenneth Yasuda dijo que Occidente suele tener dificultad en capturar lo imaginario espontáneo y concreto del haiku: «Como rastro del propio victorianismo que tal vez critican [los occidentales], los poemas le parece que necesitan una cierta interpretación explícita no sólo al lector, sino también al poeta».

Interés de la vanguardia
Según todas las pistas, el primer haijin occidental fue Hendrik Doeff (1777-1835), un comerciante holandés dedicado a la compraventa con Japón. Allí vivió de 1803 a 1817, en la isla artificial de Dejima, en la bahía de Nagasaki, al frente del puesto comercial de los Países Bajos en ella (los occidentales permanecían en la isla artificial, ya que generalmente no les permitían pisar tierras japonesas). Doeff tuvo un gran interés en la cultura y la lengua japonesas y, además de crear un diccionario neerlandés y japonés, publicó al menos un par de haikus en japonés. «Deja tus brazos/rápidos como el rayo/como cojín para el camino«. Escribió este poema una vez que vio a una muchacha que cortaba el tofu a toda velocidad. En cualquier caso, Doeff puede considerarse una excepción, ya que el haiku no comenzó a extenderse por el mundo hasta mediados del siglo XX, cuando varios poetas relacionados con las vanguardias artísticas se interesaron por su forma y las posibilidades que ofrecía. Entre los poetas (no japoneses) más conocidos del siglo pasado se encuentran Rainer Maria Rilke, Federico García Lorca, Paul Claudel, Octavio Paz, Allen Ginsberg y Jack Kerouac, de la generación Beat, así como Rabindranath Tagore, entre otros. En árabe, por su parte, recientemente se lanzó el primer lote de haiku, en el año 2010.

Sin embargo, sin duda el haijin japonés Matsuo Basho (1644-1694) es el maestro más famoso de los haikus.

«Adarra ihartuan
belea pausatu da,
udazken atarats».

Es uno de los poemas más famosos de Basho, traído directamente del japonés por Ibon Uribarri (en el esquema 5-7-5) para la revista Senez de 2007. Con Basho llegó el haiku a pleno desarrollo formal; en su base se encuentra la larga forma de poema llamado hakai no renga, compuesta por estrofas que alternaban varios poetas, cuya primera estrofa, Hokku, comenzó a aparecer independiente en tiempos de Basho, de ahí lo que hoy llamamos haiku. Además de la forma, a Basho se le reconoce que dotó al haiku de una sutileza, elegancia y profundidad emocional inéditas.

De entre las obras de Basho está traducida al euskera, además de la remesa traducida por Uribarri, la que se considera su obra maestra: Okuko bidezidorra, extraída en la editorial Igela en el libro Lau bidaia de 1990, traducción indirecta de Joseba Urteaga. El sendero de Oku es un haibun, es decir, un periódico de viajes intercalado con haikuz, aparentemente simple pero más sutil, y con una finura dulce y lírica. Kenji Miyazawa, poeta japonés del siglo XX, dice que esta obra atrapaba el alma misma de Japón, como si fuera escrita por él mismo. En el mismo título del sendero de Oku hay un juego de palabras con la palabra oku, que igual es la definición más exacta del haiku. Uribarri explica que «el sendero que conduce a Oku-al interior, es decir, al noroeste [es], o al interior, es decir, al propio sendero». He aquí un paso de este sendero:

«¿La luna de otoño?
Promesas y juramentos quebrantados,
El norte cambiante «.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.